Моніторинг

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ   
   НА РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

Школа ХХІ ст. – школа компетентної відповідальної людини, а значить переходу від знаннєвої до компетентнісної освіти. ЇЇ стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка  здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв”язання проблеми, прагне змінити своє життя і життя своєї країни.Сучасна школа вимагає педагога нового типу – вчителя-дослідника, вчителя-новатора.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Соціальна зумовленість формування професійно компетентного типу особистості, оцінка фахового рівня вчителя як важливої передумови оновлення шкільної справи, виділення в ній професійно та соціально значущих особистісних характеристик педагога сучасної школи обумовили необхідність поняття “ професійна  компетентність ”.

КОМПЕТЕНЦІЯ – ЦЕ:

– lзнання і досвід у тій чи іншій галузі; lколо питань, у яких певна особа має пізнання, досвід;

КОМПЕТЕНТНИЙ – ЦЕ:

знаючий, обізнаний

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ЦЕ:

– реальна здатність до досягнення мети чи результату

ПРОФЕСІЙНО-КОМПЕТЕНТНИЙ ВЧИТЕЛЬ – ЦЕ ЛЮДИНА, ЩО:

успішно вирішує завдання навчання і виховання;

особисто прихильна до професії;

досягає бажаних результатів у розвитку обдарованості учнів;

засвоює норми, еталони професії;

усвідомлено  розвиває індивідуальність засобами професії;

соціально активна в суспільстві; uготова до якісної та кількісної оцінки своєї роботи.

БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Уміння і бажання досягати результатів

Бажання і здатність брати на себе відповідальність і приймати рішення

Готовність до співпраці

———————————————-

Здатність передбачати результат

———————————————-

Повага до інших

 

ЯКОСТІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

Цілеспрямованість

Рішучість

Евристичність  мислення

———————————————-

Готовність ризикувати

———————————————-

Ініціативність, уміння спілкуватись

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧИТЕЛЯ

ПРЕДМЕТНІ:

знання змісту та специфіки предмета;

дидактична грамотність;

орієнтування в програмних вимогах;

уміння застосовувати педагогічний досвід;

впровадження інноваційних технологій;

уміння адаптувати програмний матеріал до специфіки класу;

володіння ІКТ;

знання індивідуальної вікової психології учнів.

МЕНЕДЖЕРСЬКІ:

Øпланувати результат;

Øорганізовувати свою діяльність та учнів;

Øготовність управляти змінами;

Øмистецтво приймати швидкі рішення;

Øформувати свій імідж та лідерські якості;

Øконтролювати процес навчання;

Øстимулювати себе, учнів та колег до активного сприйняття освітніх процесів;

Øпрогнозувати та координувати очікувані результати;

Øдіагностувати уміння учнів;

Øволодіти різними стилями управління;

МЕТОДИЧНІ:

Øформулювати мету уроку;

Øприймати обгрунтовані методичні рішення;

Øобгрунтовувати  свої методичні дії;

Øвраховувати   міжпредметні   зв”язки;

Øволодіти широким спектром методів, прийомів і способів проектування, організації та управління діяльності учнів;

Øрозуміти принципи, концептуальні ідеї, закладені в тій чи іншій технології навчання.

КОМУНІКАТИВНІ:

nкомунікативний потенціал;

nоптимальна вагомість та доречність мовлення;

nемоційний інтелект;

nлексико-граматичні навики;

nструктурування письмових текстів;

nмоделювання комунікативних ситуацій;

nволодіння нормами культури мовлення;

nвикористання образних засобів мовлення;

nжестикуляція та інтонація;

nволодіння засобами монологічного та діалогічного мовлення.

ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ:

Øзалучати учнів до різних видів діяльності;

Øстворювати умови для прояву ініціативи;

Øвчити учнів працювати в групі;

Øвміти помічати схильності учня;

Øвміти займати експертну позицію, оцінювати учнів за  допомогою відповідних критеріїв.

ІННОВАЦІЙНІ:

lвміти  організовувати і керувати груповою проектною діяльністю учнів;

lзастосовувати інноваційні технології;

lдавати експертну оцінку ефективності впровадження lінновацій; 

lсамостійно вивчати інноваційний досвід та адаптувати його до специфіки класу; 

lуміти інтегрувати традиційні та інноваційні методи навчання.

 

 

Моніторинг успішності учнів Козівської гімназії ім. В. Герети.

Модель самокорекції процесу засвоєння знань ми розробляємо в рамках моніторингових процедур. Учнівський моніторинг націлений на відстеження навчальної діяльності учня, тобто на засвоєння ним знань з постійним корегуванням своїх дій та взаємодію на рівні суб’єкт – суб’єктних відношень. При цьому:

  1. Встановлюється періодичність замірів і загальний термін відстеження (супровідного спостереження і оцінювання).
  2. Визначена схема, де вказані параметри розвитку, критерії оцінки.

Така модель спрямована на формування необхідності в самооцінці, підвищенні свого рівня навчання, що сприяє системному, глибокому, більш швидкому та якісному засвоєнню знань.