Освітня програма

                 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор Козівського ліцею ім. В. Герети

Козівської селищної ради

______________Куціль Ф.З.

 «__31___» _серпня__ 2023 р.

М.П.        

 

 

(НАСКРІЗНА) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Козівського ліцею ім.В.Герети

Козівської селищної ради

НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

(ІІ-ІІІ РІВЕНЬ)

 

 

Схвалено

Козівського ліцею ім.В.Герети
Козівської селищної
ради  протокол №  10  від  31.08.2023 р.

Розділ 1.  Загальні положення

          Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна
освіта – це основа особистої культури людини, яка визначає її індивідуальність та забезпечує особистісний розвиток.

Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Поло-
ження про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нової української школи», відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття  повної загальної середньої освіти, затвердженого наказо МОН України від 08.09.2020 р. № 1115, зареєстрованого Міністерствою юстиції України за № 941/35224 від 28.09.2020 року, Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України 12.01.2016 року № 8( у редакції наказом МОН України від 10.02.2021 року №160 ), Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України 23.04.2019 року №536. Згідно з чинним законодавством «метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання і впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активностя».

Ліцей ім.В.Герети забезпечує  набуття дитиною освіти за освітніми програми базової та повної загальної середньої освіти, досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання . Освітній процес в нашому ліцеї організований так, щоб забезпечити формування в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної діяльності.

Освітня програма ліцею ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії (синергетики), наукової християнської філософії та здобутках сучасної науки управління. А також на сучасних освітніх технологіях:
«завершена модульнорозвивальна технологія» (автор Фурман В.О.), та « філософський, психолого педагогічний супровід навчання, виховання, розвитку обдарованоїо собистості» (автор Киричук В.О.).

Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення та місію ліцею ім.В.Герети, загальні та операційні завдання  його розвитку, особливості організації освітнього процесу  по формулах: академічного росту «ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИКИ», творчого розвитку «ЗАДАТКИ, ЗДІБНОСТІ, МЕХАНІЗМИ ТВОРЧОСТІ», духовного, інтелектуального, психосоціального та фізиного поступу «ДУХ, НАУКА, ДУМКА, ВОЛЯ»,  пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії і тактики.

Ми цінуємо кожного учня, ученицю ліцею, дбаючи про:

 • формування його/її життєвих компетентностей;
 • особистісний та інтелектуальний розвиток;
 • здатність вільно спілкуванися державною та англійською мовами;
 • уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих

і суспільно значимих цілей.

Ми цінуємо батьків та опікунів учнів ліцею, дбаючи про:

 • розвиток їхньої компетентності виховника сина/доньки;
 • повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини;
 • прозорість усіх сторін діяльності ліцею та прийнятих адміністрацією рішень.

Освітню програму ліцею ім.В.Герети розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р); постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження дер-

жавного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступення».
       Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної сапрямованності змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані крси, факультативи;
 • творчого використання вчителем прграми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікуванні результати

навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

 • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, їхньої інтеграції а також логічної послідовності їхнього вивчення;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

    Цілі та задачі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту повної

Загальної середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
2.Створити основу для усвідомленого вибору та наступного засвоєння про-
сесійних освітніх програм;

3.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

4.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають і примножують духовне, інтелектуальне, психосоціальне та фізичне здоров’я учасників освітнього процесу.
5.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки.

Ліцей ім.В.Герети – це середній загально освітній  заклад ІІ-ІІІ ступенів  ,  що  забезпечує  науково-теоретичну,  гуманітарну,  природничо –математичну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей, поглиблене вивчення англійської мови та вивчення ще другої іноземної мови (німецької, французької та польської) .

Форма власності: комунальна.

Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України.

Мова навчання: українська.

У 2023/2024 навчальному році у закладі сформовано 14 класів:

ІІ ступінь: 196 учнів:

5 клас – 21 учні;,

6 клас – 32 учнів;

7 клас – 45 учнів;

8 клас – 43 учні;

9 клас – 55 учнів.

ІІІ ступінь: 95 учнів:

10 клас – 53 учнів;

11 клас – 42 учні.

Тривалість уроків (в режимі модулів)  в основній та старшій школах визначена відповідно до статті 10 закону України «Про повну загальну середню освіту», тривалість перерв – відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778), а саме:

І модуль

1 міні модуль: 9.00 – 9.30

перерва: 3 хвилини

2 міні модуль: 9.33 – 10.03

перерва: 3 хвилини

3 міні модуль: 10.06 – 10.36

перерва: 8 хвилин

ІІ модуль

1 міні модуль: 10.44 – 11.14

перерва: 3 хвилини

2 міні модуль: 11.17 – 11.47

перерва: 3 хвилини

3 міні модуль: 11.50 – 12.20

перерва: 8 хвилин

велика перерва: 40 хвилин

ІІІ модуль

1 міні модуль: 13.00 – 13.30

перерва: 3 хвилини

2 міні модуль: 13.33 – 14.03

перерва: 3 хвилини

3 міні модуль: 14.06 – 14.36

перерва: 8 хвилин

ІУ модуль

1 міні модуль: 14.44 – 15.14

перерва: 3 хвилини

2 міні модуль: 15.17 – 15.47

перерва: 3 хвилини

3 міні модуль: 14.50 – 16.20

Курси за вибором  проводяться в період  основних занять, а  факультативні  заняття –  із  обов’язковою перервою за затвердженим розкладом.

Головними  завданнями ліцею є:

* забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

* створення умов  для  здобуття  загальної  середньої освіти  на рівні державних стандартів;

* виховання громадянина України;

* виховання шанобливого   ставлення   до   родини,  поваги до народних традицій і звичаїв,  рідної  мови, національних цінностей українського народу   та інших народів і націй;

* формування і розвиток  соціально зрілої, творчої особистості  з усвідомленою громадянською    позицією,  почуттям   національної   самосвідомості,  особистості, підготовленої до професійного  самовизначення;

* виховання  в  учнів  поваги  до    Конституції  України,   державних   символів України,   прав   і  свобод   людини  і    громадянина,  почуття    власної  гідності,    відповідальності перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до  обов’язків  людини і громадянина ;

* розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань,  творчого мислення,  наукового світогляду;

* реалізація права  учнів  на  вільне  формування    політичних  і     світоглядних переконань;

* виховання свідомого ставлення учнів  до власного здоров”я та здоров”я інших як найвищої   соціальної цінності,  формування   засад  здорового  способу   життя,    збереження  і зміцнення  фізичного,  психічного,  соціального та  духовного  здоров”я учнів;

* створення   умов    для    оволодіння    системою   наукових   знань про природу,  людину  і суспільство;

* створення   сприятливих   умов   для   самовираження   особистості  учнів    у різних видах діяльності,   їх повноцінного  морального,  психічного та фізичного розвитку;

* надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

* пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;

* оновлення змісту освіти,  розробка і апробація нових педагогічних технологій,   методів   і  форм  навчання  і  виховання, освітніх програм.
У 2022/2023 навчальному році  пріоритетними є такі напрями освітньої діяльності:
продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;
впровадження у 1(5) класах нового Державного стандарту базової середньої
освіти;
організація  освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім- військо-
вою агресією на території нашої держави;
посилання національно-петріотичного виховання, формування громадянсь-
кої позиції; просвіта з питань особистої безпеки;
організація навчальної діяльності здобувачів освіти та способів побудови зворотнього зв’язку в умовах очної, дистанційної, змішаної форм навчання;
психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/
післявоєнного стану.
Відповідно до ст.33 Закону України «Про освіту»  освітня програма – це єдиний комплекс   освітніх компонентів, спланованих і   організованих    закладом загальної  середньої   освіти   для   досягнення   учнями   визначених    відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт освіти відповідного рівня.

На рівні базової середньої освіти:

У 5-6 класі – Типової освітньої програми для 5- 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235),

У 7 -9 класах –Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і наіки України від 20.04.2018 № 405);

На рівні профільної середньої освіти – Типової освітньої програми закладів
загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і України від 20.04.2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами).

Освітніми компонентами освітньої програми Козівського ліцею ім. В.Герети є освітня галузь, навчальний предмет, факультативний курс, курс за вибором, спецкурс, модуль тощо.

Освітня програма ліцею містить:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (система додаткової освіти: філія Тернопільського відділення Малої Академії наук України, філія доуніверситетської підготовки Львівського національного університоету, клуби за інтересами (творчих зустрічей, КВК, знавців «Що? Де? Коли?), студії: музики і співу, образотворчого мистецтва, літературна, художньої обробки дерева і тканини, театральна, танцювальна та спортивні секції).

При складанні освітньої  програми  ліцею враховано:
Накази Міністерства освіти і науки України:
від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану»,
від 20.02.2002 № 128 «Порядок поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами);
Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міеістерстві юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518;
Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 №8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року №160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/283314;
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня  2020 р. за № 941/35224);
Листи Міністерства освіти і науки України:
від 30.056.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року»;
від 16.03.2022 №1/3472-22 «Про виконання Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 № 143/2022».

Освітня програма ліцею сформована на основі Типової освітньої програми,  схвалена  педагогічною радою ліцею та затверджена  директором ліцею.

Освітня програма ліцею розроблена для двох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).
Учні 5-6 го класу навчатимуться за  модульними навчальними програмами, яким надано гриф «Рекомендовано Міністром освіти і науки України» наказом від 12.07.2021р.  № 795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 р., № 898, від 29.09.2021 р. № 1031, від 13.12.2021 р. №1358, від 02.02.20212р. №96, від 09.02.2022 р. № 143, від 11.04.2022 р. № 324) (гриф Міністерства станом на 01 серпня 2022 року надано 95 модельним навчальним програмам;

Учні 7-9 класів навчатимуться за навчальними програмами, затверджені наказом Міністерства освіти і наукми України від 07.06.2017 р. № 804 «Про оновлені навчальні програми для  учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 р. № 698);

 • навчальні прграми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерство освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 р. №698 «Про надання грифа оновленим навчальними програмами»;

Учні 10-11 класів навчатимуться за навчальними програмами, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. №1407 «Про надання грифу МАН навчальним програмам для учнів 10-11 класув закладів загальної середньої освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 р. №698);

-навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 №698 «Про надання грифва оновленим навчальним програмам».

На основі освітньої програми  складено  та затверджено  навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

Розділ 2. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження відповідно до Державного стандарту закладу загальної середньої освіти становить:

для ІІ рівня – 6020 год.;

для ІІІ рівня –2660 год. (без врахування поділу класів на групи).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру  освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.
Учні 5-6 класу навчатимуться за навчальним планом   для 5- 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235),

Учні 7-9 класах –Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405);

У ліцеї визначено українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з 5 по  9 класи.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 6020 годин/навчальний рік:

для 5 класу  – 1085 годин/навчальний рік,

для 6 класу – 1190 годин/навчальний рік,

для 7 класу – 1225 годин/навчальний рік,

для 8 класу – 1260 годин/навчальний рік,

для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  ІІ ступеня (Додатки 2,3).

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначена гімназією  самостійно. При цьому враховано особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Варіативна складова навчального плану використана на:

– підсилення предметів інваріантної складової (українська мова (8 клас, 1 год.);

– запровадження  курсу за вибором («Основи  християнської  етики», 6 та 2 клас по 1 год.).

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Учні 6(10), 7 (11)  класів навчатимуться за навчальним планом,
складеним  на основі навчального плану для 10 -11 класів закладів загальної
середньої освіти  (Tаблиця 2 ,3 до Типової освітньої програми закладів загальної
середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408”
(у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 зі змінами, внесеними наказом
МОН від 31.03.2020 № 464).

Навчальний план для 6(10), 7 (11) класів розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів, а також передбачає години на факультативи.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані ІІІ ступеня 6,7 класи (Додаток  3).

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Друга іноземна мова» (за вибором учнів німецька або французька), «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учнями 6-го класу обрано два предмети, а саме: 1 година – «Інформатика» та 2 години – «Мистецтво». Із запропонованого переліку учнями 7-го класу обрано два предмети, а саме:  2 години – «Інформатика» та 1 година – «Мистецтво».

Рішення про розподіл годин на вивчення профільного предмета (англійська мова у 6(10) класах ,українська мова у 7(11) класах), прийнято на засіданні педагогічної ради від 30.08.2022 року (протокол № 10), враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу.

Для шестикласників організовано  факультативи  «Сучасне франкознавство» ( 6-Б клас- 1 година), «Польська мова» (6-А клас -1 година,
6-Б клас – 1 година, 7-А – 1година) та
 «Готуємось до  ЗНО з математики» (6-А клас-1година ). Для семикласників – «Сучасне франкознавство»( 7-Б клас- 1 година) та «Готуємось до ЗНО з математики» (7-А клас -1 години та 7-Б клас- 1 година).

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 6-7-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

 • для 6-го класу – 1330 годин/навчальний рік,
 • для 7-го класу – 1330 годин/навчальний рік.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу  старшої школи за 5-денним навчальним тижнем.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

На виконання даного нормативного документа в ліцеї здійснюється поділ класів на групи прививченні  другої іноземної мови та інформатики. При вивченні предмета «Захист України» клас ділиться на юнаків та дівчат, заняття для яких проводяться в окремих групах.

 

Розділ 3. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів:

 • спілкування державною мовою,
 • спілкування іноземними мовами,
 • математична компетентність,
 • основні компетентності у природничих науках і технологіях,
 • інформаційно-цифрова компетентність,
 • уміння вчитися впродовж життя,
 • ініціативність і підприємливість,
 • соціальна і громадянська компетентності,
 • обізнаність і самовираження у сфері культури,
 • екологічна грамотність і здорове життя.

Ключові компетентності та їх компоненти

 

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • читання з розумінням,
 • уміння висловлювати власну думку усно і письмово,
 • критичне та системне мислення,
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію,
 • творчість,
 • ініціативність,
 • вміння конструктивно керувати емоціями,
 • оцінювати ризики,
 • приймати рішення,
 • розв’язувати проблеми,
 • здатність співпрацювати з іншими людьми.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактування, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 3. Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо), сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Слід врахувати, що необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Розділ 4. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття відповідного рівня навчання

 

Зарахування до ліцею  здійснюється на конкурсній основі. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, незалежно від місця проживання. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, до 01 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору. До 6-9 класів переводяться всі учні, відповідно, 5-8 класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому.

Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

Випускники основної школи отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту (випускники з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою).

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Учні, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Розділ 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, предметів, дисциплін та логічна послідовність їх вивчення

 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру  освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову та варіативну складову.

Варіанти навчальних планів подані у додатках  2 і 3.

Варіативна складова навчального плану  визначається з врахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення гімназії і відображається в навчальних планах.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану  спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика);

індивідуальні заняття та консультації.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани   міститять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів цієї Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань гімназії. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків (модулів) встановлюються відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, зокрема встановлено тривалість модуля – 90 хвилин. Модуль, в свою чергу, поділяється на три міні-модулі, між якими  є 3-хвилинна перерва. Малі перерви між модулями – 8 хвилин. З метою охоплення гарячим харчуванням всіх учнів гімназії, встановлено велику перерву між 2 і 3 модулями тривалістю 40 хвилин.

 

Розділ 6. Форми організації освітнього процесу

 

Навчально-виховний процес в ліцеї організовується за модульно- розвивальною системою навчання ( за версією А.Фурмана). Навчальний модуль складається з таких етапів:

 • установчо-мотиваційний;
 • змістово-пошуковий;
 • контрольно-смисловий;
 • адаптивно-перетворюючий;
 • системно-узагальнюючий;
 • контрольно-рефлексивний.

При цьому враховується, що на зазначених вище етапах навчального модуля здійснюється:

формування компетентностей;

розвиток компетентностей;

перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекція основних компетентностей.

Також формами організації освітнього процесу в гімназії є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна також проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку ( в режимі модуля) проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 4-7 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Розділ 7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компо­нентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять та моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

кадрове забезпечення освітньої діяльності

Козівський  ліцей укомплектований педагогічними кадрами з відповідною освітою. Права і обов’язки педагогічних працівників визначені посадовими інструкціями і Статутом ліцею.

Навчально-виховний процес в ліцеї здійснюють 39 основних вчителів та 5 сумісники, з яких:

спеціаліст вищої категорії – 29 вч.

спеціаліст І категорії – 3 вч.

спеціаліст ІІ категорії – 3 вч.

звання «Заслужений учитель України» – 1вч.

вчитель-методист – 8 вч.

керівник-методист гуртка- 1 вч.

старший вчитель – 13 вч.

спеціаліст -4 вч.

навчально-методичне забезпечення освітньої

діяльності

Для виконання освітніх програм ліцею на 2022/2023 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини, курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму. (Додаток 5).

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансування кожного напрямку діяльності навчального закладу здійснюється за рахунок  державних та спонсорських коштів.

Ліцей розміщений в трьохповерховому приміщенні.  У закладі обладнано 12 навчальних кабінетів, актовий зал, два кабінети інформатики та бібліотека, в яких комп’ютери, підключені до мережі Інтернет, їдальня, кабінет  директора, два кабінети заступників директора, кабінет психолога, радіостудія, дві майстерні для занять трудового навчання та спортивний зал, який знаходиться в пристосованому приміщенні.

Усі навчальні кабінети забезпечені необхідною кількістю меблів: партами, стільцями, стінними шафами для навчально-методичної літератури, дидактичного та роздаткового матеріалів.

Ефективне використання навчально-матеріальної бази допомагає забезпечувати виконання основних положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти та виховання успішного громадянина України.

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

ЯКІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА МОНІТОРИНГ ДОСЯГНЕННЯ УЧНЯМИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ)

Рівень досягнень учнів буде вивчатись:

 • шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів;
 • проведення контрольних замірів знань учнів. У І семестрі будуть проводитись директорські контрольні роботи з української мови та літератури, англійської, німецької та французької мов. У ІІ семестрі – з математики, фізики, хімії, біології;
 • участі учнів ліцею у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах;
 • шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН;
 • аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

З метою забезпечення якості освітнього процесу, ліцей  працює за програмою «Універсал» ( автор В,О, Киричук) під патронатом Інституту обдарованої дитини НАПН України.

 

Додаток 1

до (наскрізної) освітньої програми

 

Структура навчального року

Організація освітнього процесу в закладах загальної  середньої освіти в 2022/2023 навчальному році здійснюватиметься відповідно до:
           Законів України «Про освіту»,»Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від28.04.2022 р.), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;

           Указу Президента України від 16 березня 2022 року №143 «Про загально-національну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії  Російсь-кої Федерації проти України;
постанови
Кабінету Міністрів    України від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказо Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 р. №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394.                       

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року  під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться в День знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.
Відповідно до Закону України «Прот внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» на період тривалості воєнного стану призупиняється дія положення частини третьої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині тривалості освітнього  процесу в закладах загальної середньої освіти не менше 175 навчальних днів. 2022/2023 навчальний рік може триватиме або менше 175 днів.

Орієнтовна структура навчального року:

 І семестр –   з 01 вересня по 30  грудня 2022 року;

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року.

Впродовж навчального року проводяться канікули:

осінні канікули –  з 24.10.2022 по 30.10.2022;

зимові канікули – з 31.12.2022 по 15.01.2023;

весняні канікули – з 27.03.2023  по 02.04.2023.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» – 31 травня 2023 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Козівської райдержадміністрації..

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада.

Ліцей працює в режимі п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором ліцею.

У ліцею щоденно о9 годині 00 хвилин має проводитись загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (стаття 2 Указу Президента України №143 від 16 березня 2022 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», лист Міністерства освіти і Науки України від 16.03.2022 р. №1/3472-22).

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Типової освітньої програми

Навчальний план

Козівського ліцею ім.В.Герети

Козівської селищної ради

  з навчанням українською мовою

і поглибленим вивченням англійської мови

для 1 (5) класу

Освітні галузі Навчальні предмети

Кількість

 годин

на тиждень

у  класі

1
Мовно-літературна Українська мова 4
Українська література 2
Зарубіжна література 1,5
Іноземна мова   (англ.) 4
Математика Математика 5
Природнича Пізнаємо природу 2

Соціальна і здоров’язбережувальна

Здоров’я, безпека та добробут 1
Духовні і моральні основи в житті людини 0,5
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1
Інформатична Інформатика 1,5
Технологічна Технології 1,5
Мистецька Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Фізична культура Фізична культура 3
Разом 26+3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх

галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 
Курси за вибором:  
Друга іноземна мова (польська мова) 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3

Додаток 3

до Типової освітньої програми

Навчальний план

Козівського ліцею ім.В.Герети

Козівської селищної ради

             з навчанням українською мовою

 і вивченням двох іноземних мов

для 2-5 (6-9) класів

Освітні галузі Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у  класах

2

 

3

 

4

 

5

Мови

ілітератури

Українська мова 3,5 2,5 2+1 2
Українська література 2 2 2 2
Перша іноземна мова(англ.) 4,5 4,5 4,5 4,5
Друга іноземна мова 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2

Суспільствознавство

ІсторіяУкраїни 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 0,5

Математика

Математика 4
Алгебра 2,5 2 2
Геометрія 2 2 2
Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 1 1 1
Інформатика 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 30+3 32+3 33+3 33+3
Додатковий час на поглиблене вивчення
предметів,уведення курсів за вибором, факультативів
       
Курси за вибором:        
Основи християнської етики 1      
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3 32+3 33+3 33+3

Додаток 4

до Типової освітньої програми

 

Навчальний план

Козівського ліцею ім.В.Герети

Козівської селищної ради

  з навчанням українською мовою для профільних предметів

для 6-7 (10-11) класів

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень у класі
Профільний предмет-англійська мова

Профільний предмет-українська мова

 

6-А 6-Б 7-А 7-Б
Українська мова 2+1 2 2+2 2+2
Українська  література 2 2 2 2
Зарубіжна література 1 1 1 1
Іноземна мова (англ. мова) 2+3 2+3 2+3 2+3
Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3+1 3 3
Біологія і екологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1 1

Фізика і

астрономія

3 3

3

1

3

1

Хімія 1,5 1,5 2 2
Фізична культура 3 3 3 3
Захист України 1,5 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети:        
Інформатика 1 1 2 2
Мистецтво 2 2 1 1
Технології
Додаткові годинина профільні предмети, факультативні курси :        

Курси за вибором:

Друга іноземна мова

2

2

2

2

Факультативи:

Сучасне франкознавство

1

1

Готуємось до ЗНО з математики 1 1 1
Польська мова 1 1 1
Гранично допустиме навантаження 33 33 33 33
Всього фінансується 38 38 38 38

Додаток 5

Перелік освітніх програм та підручників,

за якими  навчатимуться учні 1(5)  класів

Освітня галузь Модельна навчальна програма Підручники

 Мовно-літературна освітня галузь

(українська мова)

ииМодельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний О. В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.). «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О. М.)

Мовно-літературна освітня галузь

(українська література)

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Архипова В. П., Січкар С. І., Шило С. Б.). “Українська література” підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.)

Мовно-літературна освітня галузь

(зарубіжна література)

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П., Ковальова Л. Л., Орлова О. В., Юлдашева Л. П., Туряниця В. Г., Лебедь Д. О.) Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О. М., Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., Мацевко-Бекерська Л. В., Юлдашева Л. П., Рудніцька Н. П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С. О., Вітко М. І., Джангобекова Т. А.).

Мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта)

Перша іноземна мова

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.). «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Мітчелл Г. К., МаріленіМалкогіанні)

Мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта)

Друга іноземна мова

Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.). «Німецька мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.)

Мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта)

Друга іноземна мова

Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.). «Французька мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.)

Мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта)

Друга іноземна мова

Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Редько В.Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.). «Польська мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт.. Квятковська Каміла, Мацкович Марія,Роза Чєсельська)
Математична освітня галузь Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Істер О. С.) «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Істер О. С.)
Природнича освітня галузь Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р. В., Каліберда М. С., Григорович О. В., Фіцайло С. С.). «Пізнаємо природу» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р. В., Ягенська Г. В.)
Технологічна освітня галузь Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ходзицька І. Ю, Горобець.О. В, Медвідь О. Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М.) «Технології» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ходзицька І. Ю, Горобець.О. В, Медвідь О. Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М., Крімер В. В., Павич Н. М.)
Інформативна освітня галузь Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Морзе Н. В., Барна О. В.) «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Морзе Н. В., Барна О. В.)

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

(здоров’я, безпека та добробут)

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Гущина Н.І., Василашко І.П.) «Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Здирок О. М., Синюк Л. Й., Фука М. М.)
Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь( предмети морального  спрямування) Модельна навчальна програма «Духовність і мораль в житті людини і суспільства. 5-6 класи».(Авт. Жуковський В.М., Сіданіч І. Л., Грищук Д.Г., Губеня І.І., Лахман Н. М.) УВУВ
Громадянська та історична освітня галузь Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт. Бурлака О. В., Власова Н. С., Желіба О. В., Майорський В. В., Піскарьова І. О., Щупак І. Я.) «Вступ до історії України та громадянської освіти» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Власов В.С., Гирич І.Б., Данилевська О.М.)
Мистецька освітня галузь Модельна навчальна програма “Мистецтво. 5-6 класи” (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (ав. Масол Л.М., Просіна О.В.) “Мистецтво”підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Масол Л.М.)
Фізична культура пиапаМодельна навчальна програма “Мистецтво. 5-6 класи” (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (ав. Масол Л.М., Просіна О.В.)                             Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Педан О. С., Коломоєць Г. А., Боляк А. А. та ін.)g  

 

 

Додаток 6

до типової освітньої програми

 

Навчальні програми для учнів

(ІІ та ІІІ ступені)

Назва програми (автор) Клас

Видавництво/

Джерело, у якому опубліковано

Г риф

Українська мова
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 № 804 6-9

К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

Сайт МОН

Наказ  МОН України від 07.06.2017

№ 804

Українська мова. 10-11 класи.

ПРОГРАМА для профільного

навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

10,
11

Сайт

Освіта.ua

https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58818/

Cайт МОН

 Наказ Міністерства освіти і науки від 23 жовтня 2017 року           № 1407
Українська література
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 6-9

К.: Освіта, 2013.

Сайт МОН

наказ  МОН України від 07.06.2017 №804
Навчальна програма «Українська література (рівень стандарту). 10-11 класи 10,
11
Сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 №1407
Зарубіжна література
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.) 6-9 Сайт МОН Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Зарубіжна література.

Рівень стандарту

10 Сайт МОН Наказ МОН від 23.10.2017 №1407
Програма «Зарубіжна література. 10-11 класи» Академічний рівень. 11 Сайт МОН

Наказ МОН від 14.07.2016 №826

Наказ МОН від 22.09.2016 №1136

Іноземні мови

Навчальні програми

з іноземних мов

для загальноосвітніх навчальних закладіві спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов

5 – 9 класи

6-9 Сайт  МОН Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Іноземні мови.

Рівень стандарту

10,

11

Сайт  МОН

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Наказ МОН від 14.07.2016 №826

Історія. Громадянська освіта.

Історія України.

Всесвітня історія

5–9 класи

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

6-9 Сайт МОН Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Історія України. Всесвітня історія.

10-11 класи

10,

11

Сайт МОН,

Сайт Освіта.ua

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539

Громадянська освіта

Навчальна програма інтегрованих курсів для загальноосвітніх навчальних закладів

10

Сайт МОН,

Сайт Освіта.ua

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539
Правознавство

Навчальна програма

з основ правознавства

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Географія

 

ГЕОГРАФІЯ

6– 9 класи.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

6-9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

№804

Географія. 10-11 класи.

Рівень стандарту

10,

11

Сайт МОН

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539

Біологія та екологія

БІОЛОГІЯ

6–9 класи

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

6-9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

№804

Біологія і екологія. 10-11 класи (рівень стандарту). Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.

10,

11

Сайт МОН

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Математика

МАТЕМАТИКА

5–9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (авт.М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін та ін.)

6-9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017
Навчальна програма «Математика (рівень стандарту). 10-11 класи»

10,

11

Сайт МОН

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Інформатика

 

ІНФОРМАТИКА

5–9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

6-9 Сайт МОН Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Навчальна програма Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи.

10,

11

Сайт МОН

Накази МОН від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539

Хімія

 

ХІМІЯ

7–9 класи

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

7-9 Сайт МОН Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
Хімія. 10- 11 класи (рівень стандарту).  Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.

10,

11

Сайт МОН

Накази МОН від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539

Фізика. Астрономія.

ФIЗИКА

7–9 класи

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

7-9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

ФІЗИКА і АСТРОНОМІЯ

Навчальні програми для 10-11 класів

закладів загальної середньої освіти

(рівень стандарту, профільний рівень)

авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом    Локтєва В.М.

10,

11

Сайт МОН

Наказ МОН від 24.11.2017 №1539

Основи здоров»я

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

5 –9  класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

6-9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

№ 804

Художньо-естетичні

дисципліни

МИСТЕЦТВО

5– 9 класи

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчаьних закладів

6-9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

№ 804

Навчальна програма для учнів 10-11 класів

закладів загальної середньої освіти «Мистецтво. 10-11 класи»

10,

11

Сайт МОН

Накази МОН від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539

Трудове навчання. Технології

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи (оновлена) 6-9

Сайт МОН

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

№ 804

Технології. 10-11 класи.  Рівень стандарту. Варіативні модулі.  (авт.:             А. Терещук та інші).

10,

11

Сайт МОН

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексейчук  та інші). 6-9

Сайт МОН

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура. 10-11 класи (рівень стандарту).

Авт.: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексейчук  та інші

10-11

Сайт МОН

Видавництво «Літера ЛТД»

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Захист Вітчизни
Навчальна програма «Захист Вітчизни» для навчальних  закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) (колектив авторів) 10 Сайт МОН

Наказ МОН від 23.10.2017 №1407

Навчальна програма  з предмета «Захист Вітчизни» (авт.. Бахтін А.М. та інші) 11 Сайт МОН Наказ МОН від 14.07.2016 №826
         

навчально-методичне забезпечення

 факультативів та курсів за вибором

Назва факультативу Клас Назва програми. Джерело, у якому опубліковано Ким і коли затверджена, рекомендована
Основи християнської етики (курс за вибором) 6

Навчальна програма

для загальноосвітніх

навчальних закладів

ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ.

1-11 класи.

Свічадо, 2010

Лист МОН України від 16.07.2015            № 1/11-10027

Готуємось до ЗНО з математики  10-11 Збірник програм з математики для до-профільної підготов-ки та профільного навчанн(Упорядники Н.Прокопенко та ін., 5-11 класи. Ранок, 2016 р.

Лист ІМЗО від 04.07.2016 р.                    № 2.1/12 -Г- 440

Сучасне франкознавство 10-11 Програми факультативних курсів з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (класів). Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В., Шкурда М.І.– Ужгород: Гражда, 2015. Лист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-101

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до освітньої програми

 

          Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестації

Стаття 17. Закон України «Про повну загальну освіту»
1.Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’ктивне,незалежне, недискримінаційне  та   доброчесне   оцінювання   результатів   його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.
2.Основними  видами  оцінювання результатів   його навчання незалежно  від виду та форми здобуття ним освіти.
3.Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет  їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір  форм, змісту
та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

Інструменти оцінювання
Методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 5-11 класів
 * Лист МОН від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
* Наказ  МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про  затвердження   орієнтовних   вимог оцінювання  навчальних   досягнень   учнів  із  базових  дисциплін  у системі
загальної середньої освіти» (5-9 класи)
* Наказ  МОН  від 13 квітня 2011 року № 329 «Про  затвердження   Критеріїв оцінювання  навчальних  досягнень  учнів (вихованців) у системі  загальної
середньої освіти» (10-11 класи)
* Лист МОН від 06.08.2021  №4.5/2303-21 Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі/ 5 класах закладів загальної  середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа